Bedrijfsopleidingen

Bedrijven

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiƫle tegemoetkoming. Sinds 1 januari 2021 is de regelgeving hieromtrent gewijzigd. Neem dus zeker eens een kijkje naar onderstaande pagina.


Bedrijfsbudget

Vanaf 1 januari 2021 voorziet TOFAM West-Vlaanderen in een budget per bedrijf die gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders op 30 september van het voorgaande jaar en als volgt toegekend:

 

 • Basisbedrag van 3000 euro
 • Vanaf arbeider 21 +20 euro per arbeider

Bv.: een bedrijf met 100 arbeiders krijgt 3000 + (80*20) = 4600 euro toegekend

 

Het niet opgebruikt budget op het einde van het kalenderjaar is niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.

 

Binnen onze bedrijfsopleidingen maken we onderscheid tussen formele en informele opleidingen.

 

Tussenkomsten formele en informele opleiding

Formele opleiding:

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, los van de werkplek van de arbeider die:

 

 • Doorgaat binnen normale arbeidstijd en waarvan alle opleidingsuren beschouwd worden als gepresteerde arbeidsuren.
 • In geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR) omvat.
 • In totaal minstens een halve dag duurt.
 • Plaats vindt binnen het bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever.
  • De interne lesgever heeft een opleiding "Train de trainer"/ "Mentorschap op de werkvloer" gevolgd;
  • of het bedrijf voorziet in de opstart om de interne lesgever de opleiding "Train de trainer" / "Mentorschap op de werkvloer" te laten volgen.

 

Worden bovenstaande voorwaarden voldaan? Dan geniet je van een tussenkomst van 12,5 euro / uur. 

 

Informele opleiding:

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, on the job training. Deze overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt op de werkplek zelf en wordt vaak georganiseerd voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie en bij mutatie van één functie naar een andere. Is eveneens van toepassing bij ingebruikname nieuwe productielijn, machines of werkmethodes.

 

De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn. Een interne opleidingssessie los van de werkplek door een leverancier wordt ook beschouwd als on the job training.

 

 • Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.
 • Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR).
 • Duurt in totaal minstens 32 uur.
 • Vindt plaats binnen jouw bedrijf, met een interne of externe lesgever. Zoals in basisprincipe 5 beschreven staat is, is het aanduiden van een mentor bij het organiseren van informele opleiding een voorwaarde om een subsidie te bekomen. De aangeduide mentor volgde de opleiding “Train de trainer” / “Mentorschap op de werkvloer”.

 

Worden bovenstaande voorwaarden voldaan? Dan geniet je als werkgever van een tussenkomst van 7 euro per uur. Dit met een van maximum 160 uur opleiding per arbeider per kalenderjaar. De 160 uren kunnen uitgesplitst worden over verschillende trajecten.

 

 

Voor wie

 • Alle arbeiders binnen Paritair Comité 111
  • met een vast (bepaalde en onbepaalde duur) contract
  • met een interim-contract, voor zover deze minimaal 6 maanden in dienst was en wanneer de opleiding plaatsvond tijdens maximaal de laatste 8 maanden interim-periode
 • Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep.

 

Hoe kan je deze subsidie aanvragen? 

 • Aanvraag voor de start van de opleiding (zowel voor uw vaste arbeiders als voor uw interimarissen): digitale aanvraag met programma en motivatie.
 • Ben je een werkgever met meer dan 20 arbeiders? Dan dien je jaarlijks de bevraging opleidingsbeleid in te vullen.
 • Het bedrijf consulteert altijd wanneer van toepassing de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorziet in formeel overleg.
 • De Tofamcel beoordeelt de aanvragen en betaalt jou uit op basis van de aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding (dit ten laatste 3 maanden na de laatste opleidingsdag).

 

Zoals omschreven in basisprincipe 2 met betrekking tot subsidies verbindt TOFAM West-Vlaanderen er zich toe bedrijven en arbeiders te begeleiden in de veelheid van verschillende subsidiemogelijkheden (ESF, KMO-Portefeuille, VOV, Opleidingscheques,…) waarbij deze steeds als basissubsidie worden beschouwd. De subsidies vanuit TOFAM West-Vlaanderen kunnen hierop aanvullend zijn tot het maximum van de totale kost.

 

 

Attestering Opleidingsplan

Bent u een onderneming met een Ondernemingsraad (of bij ontstentenis: een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)? Dan dient u jaarlijks te attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de OR (of bij ontstentenis aan de vakbondsdelegatie)

 

 • Het opleidingsplan zelf dient niet ingediend te worden, enkel de attestering.
 • Het attest dient via mail bezorgd te worden op volgend adres:

      attesten@inom.be, CC: shirley.willems@tofam.be

 • Het attest geldt voor één kalenderjaar (in te dienen tegen 31/03 van elk jaar)

 

Klik hier voor het document 'attestering opleidingsplan arbeiders'

Klik hier voor het document 'attestering opleidingsplan bedienden'


 

 

 

Meer weten? 

Neem contact met ons op! Onderstaand vind je onze contactgegevens.

 

Shirley Willems

Adviseur Opleiding & Arbeidsmarkt

Tel.: 0472 83 02 10

shirley.willems@tofam.be