Opleidingen voor Risicoarbeiders

Bedrijven

TOFAM West-Vlaanderen ondersteunt tewerkstellingsbeveiligende opleidingsinitiatieven voor risicoarbeiders in de metaalverwerkende bedrijven in West-Vlaanderen (PC 111.1&2). TOFAM West-Vlaanderen voorziet een financiƫle tegemoetkoming in de om- en bijscholing van risicoarbeiders.


Wat is een Risicoarbeider?

Onder 'risicogroepen' verstaat TOFAM West-Vlaanderen:

arbeiders, tewerkgesteld in een West-Vlaamse onderneming behorend tot het Paritair Comité 111.1 & 111.2, die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 

 • een getuigschrift lager dan Hoger Technisch Secundair Onderwijs
 • geen diploma/getuigschrift dat leidt naar een functie binnen de metaalsector
 • vervangers van bruggepensioneerden
 • minstens 40 jaar en geconfronteerd met:
  - invoering nieuwe technologieën
  - nieuwe werkmethodes
  - de reorganisatie van functies, cellen, diensten van het bedrijf
  - herstructurering
 • arbeiders die ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte niet meer in staat zijn hun huidige job uit te voeren
 • arbeiders met een handicap
 • herintreders die de laatste 3 jaar geen beroepsactiviteit hebben verricht en die geen vergoeding genoten (gedurende het eerste jaar van tewerkstelling)
 • bestaansminimumtrekker (gedurende het eerste en het tweede jaar van tewerkstelling)
 • deeltijds leerplichtigen
 • uit de sector PC 111.1 & 111.2 ontslagen, minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkloos
 • behoren tot andere categorieën van arbeiders die, op basis van een dossier, door TOFAM West-Vlaanderen als dusdanig erkend worden

 

Onder arbeiders worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.

 


Welke opleiding?

 • Elke gestructureerde, vakgerichte opleiding, individueel of in groep, die wordt georganiseerd voor arbeiders van het bedrijf en die minstens 32 uur duurt.
 • De opleiding houdt een wezenlijke vernieuwing of verandering van de functie of het takenpakket van de arbeider in.
 • De opleiding kan zowel extern als intern of on-the-job gebeuren.Welke tussenkomst?

De tussenkomst is vastgesteld op € 14,19 (juli 2018) per risicoarbeider, per opleidingsuur. (Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 juli).
Er wordt geen andere vergoeding (voor lesgevers, verplaatsingen, cursusmateriaal...) voorzien.

 

 

Begrenzingen

De tussenkomsten zijn begrensd op basis van volgende criteria:

 

Externe opleidingen (opleidingen die doorgaan buiten de bedrijfsmuren)

Maximum 90 u subsidie per risicoarbeider per kalenderjaar aan € 14,19*/u.

 

Vb. 1: Externe opleiding van 75 u.
Subsidie TOFAM: 75 u x aantal risicoarbeiders x € 14,19.

 

Vb. 2: Externe opleiding van 120 u.
Subsidie TOFAM: 90 u (d.i. het plafond) x aantal risicoarbeiders x € 14,19.

 

Interne Opleidingen (Opleidingen die doorgaan in het bedrijf én/of on-the-job trainingen)

TOFAM West-Vlaanderen subsidieert 50 % van het totaal aantal opleidingsuren met een maximum van 180 u per risicoarbeider/kalenderjaar.
Dit resultaat wordt aan € 14,19* per uur gesubsidieerd .

 

Vb. 1: Interne opleiding van 80 u.
Subsidie TOFAM: (80 u x 50 %) = 40 u
40 u x aantal risicoarbeiders x € 14,19.

 

Vb. 2: Interne opleiding van 260 u = 180 u daar dit het plafond is
Subsidie TOFAM: (180 u x 50 %) = 90 u.
90 u x aantal risicoarbeiders x € 14,19.

 

* Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 juli.

 

De niet opgebruikte uren van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar/cumuleerbaar naar een volgend kalenderjaar.

 

Voor opleidingen die over twee kalenderjaren lopen, komen enkel de uren die in het lopende kalenderjaar gepresteerd worden in aanmerking voor subsidie op het krediet van het jaar van aanvraag. Het resterende gedeelte komt op rekening van het krediet van het volgend jaar.

 

Dossiers waarvan de totale subsidie hoger is dan € 12 500 worden beslist door de Raad van Bestuur van TOFAM West-Vlaanderen. De andere dossiers worden behandeld door de TOFAM-Cel.

 

 

Procedure

Vóór de start van de opleiding

De onderneming dient model 1, en per risicoarbeider model 2, in bij TOFAM West-Vlaanderen.

Een omstandige argumentatie van het tewerkstellingsbeveiligende karakter van de opleiding is essentieel om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst.

Voorafgaandelijk is de Ondernemingsraad, of, bij ontstentenis hiervan, de Syndicale Delegatie, geïnformeerd over het initiatief.

Dien de aanvraag digitaal in.

 

Beoordeling van de dossiers

De TOFAM-Cel beoordeelt de ontvangen dossiers.
De onderneming wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

 

Na de opleiding

Het bedrijf dient na de opleiding de ontvangen aanwezigheidslijst in bij TOFAM West-Vlaanderen, deze werden digitaal meegestuurd samen met de goedkeuring van de aanvraag.
De Ondernemingsraad, of, bij ontstentenis hiervan, de Syndicale Delegatie, wordt geïnformeerd over het afsluiten van de opleiding.

 

De TOFAM-Cel kan een opleidingsproject bezoeken en de opvolging ter plaatse nagaan.

 

De TOFAM-Cel beslist autonoom en bij consensus over de financiële tussenkomsten voor de ingediende projecten.

 

Wanneer andere kanalen voor financiële tussenkomsten voorhanden zijn, zal TOFAM West-Vlaanderen niet tussenkomen omdat een combinatie van subsidies niet is toegelaten. De enige mogelijke combinatie is deze met de KMO-portefeuille en ESF dossiers.